Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 
Ondernemingsgegevens

Cycling Solutions
Sint-Hubertstraat 134
9800 DEINZE
Tel.: +32(0)491118808
E-mail: info@donkeytrailers.com
Rek. Nr.: BE76 7360 6529 3895
Ond. Nr.: BTW BE 0735.586.335

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van www.DonkeyTrailers.com verder genoemd als Cycling Solutions, een VOF met maatschappelijke zetel te Sint-Hubertstraat 134 te 9800 Deinze, BTW BE 0735.586.335, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Cycling Solutions moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Cycling Solutions aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds vrij van BTW (wij verdienen te weinig om onder BTW-stelsel te werken) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Bij verzending worden verzendkosten aangerekend. Deze worden steeds vermeld tijdens het bestelproces.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cycling Solutions niet. Cycling Solutions is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cycling Solutions is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Cycling Solutions.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cycling Solutions. Cycling Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling plaatsen kan via de website www.Cycling Solutions door producten in het winkelmandje te plaatsen en daarna te klikken op bestellen, maar kan ook via mail of telefonisch.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE76 7360 6529 3895 BIC: KREDBEBB
• via PayPal op het e-mailadres roalddevooght@hotmail.com
is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Goederen dienen eerst te worden betaald vooraleer ze worden verstuurd. Wanneer de klant betaald gaat de Klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Cycling Solutions zal op voorhand de leveringskosten meedelen. Voor kleinere producten staan deze kosten meegedeeld op de website.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de EU. Andere landen zijn op aanvraag.
De levering gebeurt door TNT, GSL, BPost of DHL tenzij anders vermeld. Het verzenden van grote en zware pakketten zoals van een cargofietskar van Cycling Solutions is niet zoals van klein pakketje en hierdoor varieert de leveringstermijn.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Cycling Solutions.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Cycling Solutions was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Cycling Solutions.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cycling Solutions te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Cycling Solutions.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 7 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Cycling Solutions via het contactformulier op de website, brief naar het adres Sint-Hubertstraat134, te 9800 DEIZNE, mail naar info@donkeytrailers.com of bellen naar +32486 12 71 66 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Cycling Solutions heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Cycling Solutions. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Cycling Solutions zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Cycling Solutions alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Cycling Solutions op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Cycling Solutions wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Cycling Solutions geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Cycling Solutions betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Cycling Solutions en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Cycling Solutions.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Cycling Solutions zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Cycling Solutions is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 12 71 66, via e-mail op info@donkeytrailers.com of per post op het volgende adres Sint-Hubertstraat 134 te 9800 Deinze. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Cycling Solutions beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Cycling Solutions zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Cycling Solutions respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden van alleen Cycling Solutions.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Cycling Solutions, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Cycling Solutions Sint-Hubertstraat 134, 9800 Deinze, info@donkeytrailers.com.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, […] heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Cycling Solutions houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@donkeytrailers.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Cycling Solutions gebruikt:
• ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
• ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Cycling Solutions om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Cycling Solutions. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbank van Brugge zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Artikel 17: Wetgeving omtrent fietskarren in België

De fietskarren voldoen aan de Belgische wetgeving. Wie een bestelling doet uit een ander land moet zelf controleren wat de wetgeving in hun land precies zegt. Op aanvraag kan de fietskar aangepast worden aan die wetgeving. Op de fietskarren mag je maximum 58 kg.transporteren. De fietskar zelf weegt ongeveer 20 kg. Wettelijk mag je maximum 80 kg vervoeren inclusief de fietskar. We raden aan om dit gewicht echt niet te overschrijden omdat ook de remmen van de fiets dit moeten aankunnen. Het rijden met zwaardere gewichten is ook gevaarlijk en niet de bedoeling van onze fietskarren. De wetgeving zegt dat een fietskar maximum 2,50 meter lang en 1 meter breed mag zijn. De lading van een voortbewegingstoestel mag niet meer dan 0,50 meter vooraan en achteraan en 0,30 meter aan elke kant overschrijden. De hoogte van een beladen voortbewegingstoestel mag niet meer dan 2,50 meter overschrijden. De lading van een voortbewegingstoestel mag niet meer dan 0,50 meter vooraan en achteraan en 0,30 meter aan elke kant overschrijden. De hoogte van een beladen voortbewegingstoestel mag niet meer dan 2,50 meter overschrijden. De lading van een voortbewegingstoestel mag niet meer dan 0,50 meter vooraan en achteraan en 0,30 meter aan elke kant overschrijden. De hoogte van een beladen voortbewegingstoestel mag niet meer dan 2,50 meter overschrijden. Het maximale gewicht is 80 kg lading en kar inbegrepen. Achteraan moeten er 2 rode reflectoren zijn met dezelfde afmetingen op maximum 10 cm van de rand. Meer info via:

https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/222-art46 en https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/272-art82

Artikel 18: Huren van een fietskar

De verhuurder Cycling Solutions geeft voor het gebruik hoe de fietskar in elkaar zit. De huurder dient zelf te controleren of alles conform de wet is op elk moment en heeft op voorhand kennis genomen van de wetgeving van fietskarren vooraleer hij/zij de fietskar in gebruikt neemt.

De huurder is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor boetes of ongevallen van welke aard dan ook. De huurder gebruik de fietskar geheel op eigen verantwoordelijkheid.

Bij verhuur wordt telkens een foto gemaakt van de identiteitskaart en een waarborg gevraagd. Het bedrag van de waarborg staat vermeldt op de website. De waarborg wordt indien er geen schade is teruggegeven of teruggestort binnen de week nadat de fietskar is teruggebracht. Indien er schade is bepaald de verhuurder hoeveel hij inhoudt van de waarborg.